Behov for ny 420 kV kraftlinje langs Trøndelagskysten

Orkdalsregionen har skrevet en uttalelse om behov for ny 420 kV kraftlinje langs Trøndelagskysten. Vi mener at det er helt nødvendig å bygge linjen som planlagt mellom Namsos og Nordmøre. Uttalelsen kan du lese her og er adressert til følgende:

 

Olje- og energidepartementet v/statsråd Lien

Nærings- og fiskeridepartementet v/statsråd Mæland

Statnett

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Trøndelagsbenkene på Stortinget

 

Behov for ny 420 kV kraftlinje langs Trøndelagskysten

Gjennom fornybardirektivet har Norge sammen med Sverige forpliktet seg til å øke utbyggingen av fornybar energi vesentlig. Gjennom opprettelsen av det felles elsertifikat-markedet, skal landene bygge ut 26,4 TWh innen 2020. Norges fornybarmål etter fornybardirektivet er på 67,5 prosent. Vann- og vindkraft er de to energi­bærerne som i denne sammenhengen kan bidra av betydning.

Fornybarsatsingen i Trøndelag

Satsingen på fornybar energi i Trøndelag har i stor grad blitt fokusert rundt den planlagte 420 kV linjen, med planlagt byggestart høsten 2015. Linjen vil utløse et produksjonspotensial langt ut over de 1000 MW konsesjonsgitt vindkraft på Fosen og Snillfjord, som har vært en forutsetning for linjeutbyggingen.

Selv om Statkraft ønsker å trekke seg ut av vindkraftsatsingen i Trøndelag på grunn av krevende markedsforhold, pekes det på at vindressursene i området er gode og muligens de beste i selskapets portefølje. Det er gjennom media kjent at det er andre aktører som forsøker å få realisert prosjektene Statkraft vil trekke seg fra. Et nei til 420 kV linjen fra Namsos til Trollheim, vil etter all sannsynlighet gjøre at vindkraftutbygging langs kysten blir uaktuelt i overskuelig fremtid.

Forsyningssikkerhet

I et notat om kraftsituasjonen i Midt-Norge i 2007 pekte Statnett på et kraftunderskudd for landsdelen på cirka 9 TWh i normalår, og litt over 12 TWh i tørrår. Statnett peker på at man trenger en linje gjennom Trøndelag, for å sikre forsyningssikkerheten til regionen. Linjen Namsos-Trollheim, er ferdig konsesjonsgitt, og utbygging kan starte umiddelbart. Et alternativ til linjen langs kysten, heretter kalt ”indre linje”, vil måtte konsesjonssøkes. En slik prosess vil minimum ta ti år, i tillegg kommer byggetiden. Et konservativt anslag tilsier at en ny linje gjennom Trøndelag ikke vil kunne være på plass før nærmere 2030. Det har en rekke konsekvenser.

Trøndelag er fortsatt et underskuddsområde, med et normalårsunderskudd på 7-8 TWh. I tillegg har man en effektutfordring: På kalde vinterdager vil Trøndelag risikere svært høye kraftpriser, og i verste konsekvens sektorvise utkoblinger. Dette vil fortsette å være tilfelle, frem til en ny linje er på plass. Dette vil også begrense muligheten til å etablere ny industri i regionen. Mangel på både effekt og produksjon vil være tilfelle i overskuelig fremtid.

Fremtidig utviklingspotensial i Midt-Norge

Mangelen på kraft i Midt-Norge vil begrense vekstmulighetene i landsdelen. Særlig langs kysten er det for­ventet betydelig aktivitetsvekst i de kommende årene. Havbruk og sjømatbasert virksomhet er fremhevet som næringene Norge skal leve av etter oljealderen. Trøndelagskysten er verdensledende innenfor oppdrett av laks og ørret, og aktiviteten innen havbruk er også økende. I tillegg kommer produksjon av nye arter for fullt, som tare og skalldyr. På Fosen er Norges frem­tidige kampflybase under bygging. Å skrinlegge planen for en ny 420 kv linje vil, for all overskuelig fremtid, hindre etablering av ny, kraftkrevende industri. Det vil være til hinder for etablering av annen næringsvirksomhet.

Orkdalsregionen ber derfor om at Statnett uansett gjennomfører planene om ny 420 kV kraftlinje fra Namsos til Trollheim, uavhengig av den videre framdrift for realisering av de planlagte vindkraftutbygginger på Fosen, Snillfjord, Hitra og Frøya.

 

 Orkanger 15. juni 2015

 Med vennlig hilsen

 

Ole L. Haugen                                                                                  Håkon Kibsgaard Jordet

Leder i Orkdalsregionen                                                              daglig leder i Orkdalsregionen

sign                                                                                                      sign

Adressa har laget en artikkel om uttalelsen