Bekymring for ny sentralnettlinje på Trøndelagskysten

Orkdalsregionen har i forbindelse med statsbudjsettet sendt brev til flere departement der vi er klar på sammenhengen mellom utbygging av vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra, og den planlagte 420 kv-linjen. Brevet til Nærings- og fiskeridepartementet, finansdepartementet og olje- og energidepartementet kan du lese her:

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Finansdepartementet

Olje- og energidepartementet

 

Kopi til Stortingsrepresentanter fra

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

 

Statkrafts investering i vindkraftutbygging og behov for ny 420 kV kraftlinje langs Trøndelagskysten

 

Det vises til budsjettforliket på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre, hvor det legges til grunn at den tidligere styrkingen av Statskrafts egenkapital med 10 mrd kroner reduseres til 5 milliarder.

Statkraft meddelte 13. oktober 2015 at den planlagte vindkraftutbyggingen skulle modnes videre mot investeringsbeslutning. Dette viser at Statkraft vurderer prosjektet på Fosen/Snillfjord som kommersielt interessant, med gode muligheter for realisering. Dette har konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning Tønnesen, også bekreftet i intervju med DN 25. november.

 

Fornybarsatsingen i Trøndelag

Satsingen på fornybar energi i Trøndelag har i stor grad blitt fokusert rundt den planlagte 420 kV linjen, med planlagt byggestart høsten 2015. Linjen vil utløse et produksjonspotensial langt ut over de 1000 MW konsesjonsgitt vindkraft på Fosen og Snillfjord, som har vært en forutsetning for linjeutbyggingen.

 

Gjennom fornybardirektivet har Norge sammen med Sverige forpliktet seg til å øke utbyggingen av fornybar energi vesentlig. Gjennom opprettelsen av det felles elsertifikat-markedet, skal landene bygge ut 26,4 TWh innen 2020. Norges fornybarmål etter fornybardirektivet er på 67,5 prosent. Vann- og vindkraft er de to energi­bærerne som i denne sammenhengen kan bidra av betydning.

 

Forsyningssikkerhet

I et notat om kraftsituasjonen i Midt-Norge i 2007 pekte Statnett på et kraftunderskudd for landsdelen på cirka 9 TWh i normalår, og litt over 12 TWh i tørrår. Statnett peker på at man trenger en linje gjennom Trøndelag, for å sikre forsyningssikkerheten til regionen. Linjen Namsos-Trollheim, er ferdig konsesjonsgitt, og utbygging kan starte umiddelbart. Et alternativ til linjen langs kysten, heretter kalt ”indre linje”, vil måtte konsesjonssøkes. En slik prosess vil minimum ta ti år, i tillegg kommer byggetiden. Et konservativt anslag tilsier at en ny linje gjennom Trøndelag ikke vil kunne være på plass før nærmere 2030. Det har en rekke konsekvenser.

 

Trøndelag er fortsatt et underskuddsområde, med et normalårsunderskudd på 7-8 TWh. I tillegg har man en effektutfordring. På kalde vinterdager vil Trøndelag risikere svært høye kraftpriser, og i verste konsekvens sektorvise utkoblinger. Dette vil fortsette å være tilfelle, frem til en ny linje er på plass. Dette vil også begrense muligheten til å etablere ny industri i regionen. Mangel på både effekt og produksjon vil være tilfelle i overskuelig fremtid.

 

Fremtidig utviklingspotensial i Midt-Norge

Mangelen på kraft i Midt-Norge vil begrense vekstmulighetene i landsdelen. Særlig langs kysten er det for­ventet betydelig aktivitetsvekst i de kommende årene. Havbruk og sjømatbasert virksomhet er fremhevet som næringene Norge skal leve av etter oljealderen. Trøndelagskysten er verdensledende innenfor oppdrett av laks og ørret, og aktiviteten innen havbruk er økende. I tillegg kommer produksjon av nye arter for fullt, som tare og skalldyr. På Fosen er Norges frem­tidige kampflybase under bygging. Å skrinlegge planen for en ny 420 kv linje vil, for all overskuelig fremtid, hindre etablering av ny, kraftkrevende industri. Det vil være til hinder for etablering av annen næringsvirksomhet.

 

Det må holdes fast ved at Statkraft har en forpliktelse til å prioritere innenlandske fornybarprosjekter, og at det ved lønnsomhet i prosjektene (på Fosen/Snillfjord/Hitra) legges til grunn at selskapet har økonomisk mulighet til å fatte en positiv investeringsbeslutning.

 

 

Orkanger 30. november 2015

 

Med vennlig hilsen

 

Ole L. Haugen                                                                                  Håkon Kibsgaard Jordet

Leder i regionrådet for Orkdalsregionen                             daglig leder i Orkdalsregionen

sign                                                                                                      sign