Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim- Brekstad

Her kan du lese uttalelsen fra regionrådet til Fylkestinget om kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim- Brekstad:

Fylkestinget i Sør-Trøndelag


Om kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim- Brekstad
Uttalelse fra regionrådet i Orkdalsregion 04.12.15:
Regionrådet for Orkdalsregion er gjort kjent med Fylkesrådmannens utredning om dette, herunder at det alternativt foreslås reduksjon eller nedleggelse av dagens tilbud med hurtigbåt mellom Trondheim og Kristiansund. Utredningen omhandler også alternativ som innebærer reduksjon eller fjerning av tilbudet ved Sandstad, noe som betyr dramatiske tilbakeskritt for kollektivtilbudet til og fra øyregionen.
I nylig vedtatt strategisk næringsplan for Orkdalsregion heter det i mål nr. 1: «Orkdalsregion skal ha gode kommunikasjon- og samferdselsløsninger som dekker næringslivets fremtidige behov og er egnet til å trekke til seg enda flere næringsaktører.» Som prioritert strategi under dette målet heter det bl.a. «Hurtigbåttilbudet til øyregionen skal styrkes». I NIBR-rapporten fra august 2013 - «Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag» - så utpekes Orkdal, Hitra/Frøya og Ørland/Bjugn som slike tyngdepunkt. Avledet fra dette, så finner regionrådet det helt uforståelig og uakseptabelt at man kan ha slike tanker som det Fylkesrådmann har framlagt i den aktuelle utredning. Det forventes derfor at den politiske behandling i fylkestinget i desember vil avklare en helt annen vurdering og prioritering, dersom man ønsker å opprettholde og stimulere til fortsatt positiv utvikling i vår region – i den vestre delen av vårt fylke.

Orkanger 4. desember 2015

Med vennlig hilsen
Oddbjørn Bang, leder i Orkdalsregionen

 

Håkon Kibsgaard Jordet, daglig leder i Orkdalsregionen